Tüzük

ANKARA ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU TÜZÜĞÜ

UNVAN

                  Madde 1) Grubun adı “ANKARA ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU” dur

TANIMLAR

                  Madde2) Bu Tüzükte geçen tanımlardan;

            Meslek Yasası            :3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasını,

            Meslek Mensupları   :3568 sayılı meslek yasası hükümleri uyarınca ruhsat almış meslek mensuplarını,

            Grup                             : Ankara Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu’nu, ( kısa adı AÇDMG )

            Üye                                : Ankara Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu üyelerini,

            Oda                                : Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını,

            Meclis                           : Grup Danışma Meclisini, ifade eder.           

AMAÇ

               Madde 3 ) Ankara Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun; Program hedeflerine ve ilkelerine  uygun olarak gerçekleştirilecek bir grup örgütlenmesinin  koşullarını, kurallarını belirlemek, iç işleyişini düzenlenmek, üyelerin,  organların görev, hak, yetki ve sorumluluklarının sınırlarını çizmektir.

İLKELER

                Madde 4 )

a) Tüm çalışmalar ve  kararlarda açıklık ve demokratik merkeziyetçilik esastır.

b) Üyelerin tümü seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

c)  Grup üyeleri, Oda ve TÜRMOB Kurullarında (aynı kurulda) üst üste iki dönemden fazla görev alamazlar.

d) Grubun gireceği tüm seçimlerde grup adayları önseçimle belirlenir.

 

ÜYELİK

                 Madde 5)

a) Üyelik Koşulları : 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış ASMMM Odasına  kayıtlı üye meslek mensuplarından Grup Program ve Tüzüğünü kabul edenler,  Gruba üye olabilirler.

b) Üyeliğe Başvuru, Kabul, Üye Kütüğü; Üyeliğe başvuru, https://ankaracdmg.org/ adresinde ki Grup Web sayfasına girilerek üye formunun eksiksiz doldurulması ve  sonucunda cep telefonuna gönderilen sayısal kod numarasının web sayfasında ki ilgili bölüme kaydedilmesiyle  ile yapılır. Üyeliğe başvuru da  Grup üyesi olan en az iki meslek mensubunun üyelik formu üzerinde   referansı şarttır. Üyelik başvuruları, Grup Yürütme Kurulunca değerlendirilir,  salt çoğunlukla üyeliği kabul edilir  veya red edilir.   Sonuçta alınan karar gerekçeleriyle birlikte kendilerine ve referanslarına  ivedilikle   tebliğ edilir.

c) Üyenin Görev, Hak ve Sorumlulukları: Tüzükte yazılı kurallara uymak koşulu ile ;

1) Grup Genel Kurullarına katılmak.

2) Grup Organlarınca alınan kararlara uymak ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Grup çalışmaları hakkında bilgi edinmek. Grup çalışmaları ve  organlarının  faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak görüş ve önerilerini bildirmek

  4) Kişilerin, Örf, Adet, Gelenek ve Kişilik Haklarına saygılı olmak, Dil, Din, Irk, Mezhep ve Cinsiyet ayrımı yapmamak, Demokratik değerleri her koşulda ön planda tutmak, Eşitlik, Barış ve Kardeşlik ortamında birlikte yaşamı ve Laikliği savunmak.

d)Üyelikten Ayrılma, Çıkarılma,

1) Ayrılma: Her üye kendi isteğiyle Gruptan ayrılma hakkına sahiptir. Bu isteğin yazılı veya e-posta kanalıyla  Grup  Yürütme Kuruluna bildirilmesi yeterlidir. Bildirimi yapan üyenin Yürütme Kurulunca  kütükten kaydı silinir.

2) Çıkarılma: Grup Tüzüğünde yer alan  kurallara ve çalışma programı hedeflerine aykırı hareketlerde bulunanlarla Grubun katıldığı Oda seçimlerinde Grup aleyhine çalışma yapanlar, Yürütme kurulunun kararı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir, Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. İtiraz mercii Grup Danışma meclisidir.

ORGANLAR

Madde 6)

a) Genel Kurul

b) Grup Danışma Meclisi

c) Yürütme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Denetleme Kurulu

 

GENEL KURUL

Madde7) Grup kütüğüne kayıtlı tüm üyelerden oluşur, Grubun en üst karar organıdır. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Yürütme Kurulu faaliyet raporunu görüşmek,

b) Grup Programını ve Tüzüğünü, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak,

c) Grup  Yürütme Kurulunu seçmek,

d) Grup önseçimlerini yapmak.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 8) Genel kurul; Olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 

Olağan Genel Kurul:  Toplantı her üç yılda bir ASMMMO seçimlerinden önce ki Ekim ayı sonuna kadar Yürütme Kurulunun gündemli çağrısı ile yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul

a) Yürütme Kurulunun olağanüstü çağrısı,

b) Grup Danışma Meclisinin salt çoğunluğunun çağrısı,

c) Grup üyelerinin 1/5’inin Yürütme Kuruluna gündemli çağrı başvurusu, sonucu toplanır.

 

Yürütme Kurulu,  Olağanüstü toplantı gerekliliğin de,  en geç 30 gün içerisinde Gündemli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısı yapar.

 

Çağrılar; Genel Kurul   çağrıları, en az 15  gün önceden güncel teknolojik yöntemlerle yapılır.

Genel kurullar üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı bir hafta sonra mevcut katılanlar ile yapılır.

Toplantının açılışından sonra, Divana bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman üye seçimi yapılır.

Toplantı başlamadan gündem Genel Kurulun onayına sunulur.

Genel Kurulda, gündem de olmayan konuların görüşülebilmesi,  toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun imza altına aldıkları önergenin  kabul edilmesiyle geçerli olur.

 

SEÇİMLER VE ÖNSEÇİMLER

Madde 9)

a) Genel Hükümler;

Seçimler aşağıda yer alan kural ve ilkeler çerçevesinde yapılır.

Grup; ASMMM Odası kurullarında görev alacak aday üyelerini   ön seçimle belirler. Ön seçimler Oda seçimlerinden   en az 3 ay öncesinde yapılır.

Grup ve ASMMMO kurul adaylarının seçiminde, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 40. Maddesinde belirtilen secim sistemi uygulanır. (NİSPİ TEMSİL)

TÜRMOB Organlarında ve Kurullarında ANKARA ÇDMG’ nu temsil edecek üyeler,  Grup Delegasyonu tarafından ön seçimle belirlenir.

Grubun yapacağı tüm seçimlerde (Ön seçimler dahil) Hazirun listesi seçim tarihinden 7 gün  önce kesinleşir. Hazirun listesinde yer alan üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Grup Yürütme Organlarına, ASMMMO-TÜRMOB  Organları ve Delegasyona aday olacaklar, Mesleki Derneğe üye olması, Odaya  ve Derneğe borcu olmaması kaydıyla seçilme hakkına sahip olurlar.

Oda Organlarında Grubun aday göstereceği Grup Üyelerini belirlemek için yapılacak ön seçime başvurular yazılı olarak, Yürütme Kurulunun açıklayacağı seçim takvimine ve şekline göre yapılır.

Seçimlere listeler halinde veya bağımsız adaylıklar şeklinde katılabilinir. Liste olarak seçimlere katılabilmek için Yönetim Kuruluna en az 3 (üç), Disiplin Kuruluna en az 2 (iki) ), Denetleme Kuruluna en az 1(bir)aday göstermek zorunludur. Önseçimlerde en yüksek oyu alan organ üyeleri ilgili organın başkan adayı olur.

Birlik Delegesi için başvuran adayların belirlenmesinde, Yönetim Kuruluna aday çıkaran ekiplerin ön seçimde aldıkları oy oranına göre Nispi Temsil seçim sistemine göre Birlik Delege sayıları ve sıralaması belirlenir. Bağımsız adaylar da aldıkları  oy sayısına göre delege sıralamasına girerler. Genel Kurul Divanı, ön seçimlerin sonucunu tüzüğün verdiği yetkiye göre açıklar.

Ön seçimler sonrası seçilen  adaylar Yürütme Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle seçim çalışmalarını yürütmek amacıyla,  yürütme kurulu seçim toplantılarına katılabilir, Seçim komisyonuna dahil olurlar.

Kurullara Aday adayı olanların tüzük hükümleri çerçevesinde başvuru haklarının incelenmesi Yürütme Kurulunun sorumluluğundadır. Önseçim başlamadan önce yapılacak itirazlar değerlendirilir ve tüzüğe uymayanların adaylığı iptal edilir.

Aday olunabilmesi için yapılacak önseçim tarihinden en az 7 gün önce gruba üyelik şartı aranır.

Aday adayları önseçim tarihinden en geç 7 gün öncesinden Yürütme Kuruluna adaylık koşullarını taşıdığı belgelerle birlikte yazılı olarak başvuruda bulunur.

GRUP DANIŞMA MECLİSİ

Madde 10) Grup Danışma Meclisi; Grup Yürütme Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ,  Mesleki Dernek Organ Üyeleri, Grup  Üyesi delegeleri , TÜRMOB Organlarında ve Komisyonlarında görev alan Grup üyeleri ile ASMMMO  Organları ve  Grup Üyesi Komisyon Başkanlarından oluşur.

Grup Danışma Meclisi, en az iki ayda bir  kez Yürütme Kurulu Sekreterliği  çağrısı ve yönetiminde toplanır.

Olağan Genel Kuruldan sonraki ilk Meclis toplantısı en geç iki ay içerisinde yapılır. Yürütme Kurulunun toplantı istemi halinde en geç 7 gün içinde çağrı yapılması zorunludur.

Yürütme Kurulunun önerdiği gündem çerçevesinde değerlendirmelerde bulunarak görüş ve önerilerde bulunur.

Disiplin kurulu kararlarının ulaştırıldığı ilk toplantısında görüşerek karara bağlar.

YÜRÜTME KURULU

Madde 11) Genel Kurulca adaylar arasından Nispi Temsil sistemiyle asgari 7  üye seçilir. Yürütme Kurulu Üyelerinin  ilk toplantısında Sekreter, Sayman, Yazman olarak görev dağılımı yapılır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır

Sekreterin çağrısı üzerine ayda en az 1 kez toplanır.

Yürütme Kurulu;  Grup Genel Kurulunda alınan kararlar ve Grup Danışma Meclisinde belirtilen görüş ve öneriler ışığında Grup faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.  ASMMMO seçimlerine yönelik program hazırlanması, propaganda ve benzeri her türlü çalışmanın örgütlenmesi ve organizasyonu yürütme kurulunun sorumluluğundadır.

DİSİPLİN KURULU

Madde 12)

Grup ilke ve kurallarına aykırı hareket edenlerin,  Grup aleyhinde faaliyette bulunanların,  Grubun girmiş olduğu oda seçimlerinde, Grup adaylarına oy vermeyenlerin,  seçimlere mazeretsiz katılmayanlar hakkında (mazeretlerin yazılı veya teknolojik kanallarla bildirilmesi zorunludur) uygulanacak yaptırımlar konusunda karar alır ve uygulanmak üzere Grup Yürütme Kuruluna  bildirir. Yürütme Kurulu ise bildirilen kararı   görüşülmek üzere ilk toplanacak  Grup Danışma Meclisine sunar. Disiplin Kurulu kararlarına İtirazlar Grup Danışma Meclisine yapılır.

Disiplin kurulu Genel Kurulda adaylar arasından Nispi Temsil sistemine göre seçilen 5  asıl 5 yedek üyeden oluşur.

DENETLEME  KURULU

Madde13)

Grup Organlarının faaliyetlerinin program ve tüzüğe uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, harcamaların Genel Kurulca belirlenecek bütçe hedeflerine uygun olup olmadığını denetlemek üzere  Genel Kurulda adaylar arasından Nispi Temsil sistemine göre seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu  üyeleri, Genel Kuruldan sonraki 15 gün içerisinde ilk toplantısını yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Denetleme Kurulu kararları kendi içinde salt çoğunlukla alınır ve Yürütme Kurulu’na ve Grup genel kuruluna sunulur.

YÜRÜRLÜK

Madde 14) Bu tüzük, Grup Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Madde 15) Bu Tüzük hükümleri Yürütme Kurulunca yürütülür.11/06/2018

 

Geçici madde1:

Mevcut üyelikler, seçim komisyonu tarafından , belirlenen yöntemlerle taranarak ve kesinleştirilir.

Başa dön tuşu